مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان

 جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش


رهآوردها و اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل شما میتوانید:

  • پیشینه نظری، تجربی و روششناسانه مسئله پژوهش را به دقت بشناسید؛
  • روشهای کسب اطّلاعات را در حوزههای مذکور بشناسید.

سؤالات کلیدی 

  •  چه راههایی برای کسب اطّلاعات پیرامون پیشینه نظری، تجربی و روششناسانه حوزه پژوهشی وجود دارد؟
  •  اینترنت به ما پیرامون هدف فوق چه کمکی میتواند کند؟

خلاصه

در این فصل، جستوجوی پیشینه نظری، تجربی و روششناسانه پژوهشهای مسئلهمحور و موضوعمحور در اینترنت بررسی شد. موضوعشناسی و تهیه نقشه پژوهشی، کمک زیادی به گردآوری منابع از پایگاههای اطّلاعاتی میکند. اینترنت، کتابخانهای است که دسترسی به منابع و مآخذ زیادی را اعم از مقالات، پایاننامهها و کتابها فراهم کرده است.

موضوعات مورد بحث

1. طرح سؤال در ذهن پژوهشگر و پیگیری پاسخ آن

2. مراجعه به کتابها یا مقالات علمی-پژوهشی

3. راهنمایی استادان و پژوهشگران

4. پایگاههای مرتبط

5. پایگاهها و منابع اطّلاعاتی

1-5. پایگاه اطّلاعاتی Emerald

2-5. استفاده از فیلد موضوعات در پایگاه اطّلاعاتی Proquest

3-5. استفاده از قاموسها و نمایههای پایگاه اطّلاعاتی Ebscohost

4-5. جستوجو در عنوان مقالات

5-5. جستوجو در عنوان پایاننامهها

تمرینهای فصل

  • با مراجعه به کتاب زیر، پیشینه نظری، تجربی و روششناسانه را توضیح دهید. به نظر شما چه راههایی وجود دارد که بتوان این پیشینه را تقویت کرد؟ Flick, Uwe (2006): An introduction to qualitative research. 3rd. London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.
  •  چگونه یک محقّق میتواند پژوهشگر و متخصصِ حوزه پژوهش خود را شناسایی و از وی دانش و اطّلاعات کسب کند؟
  • چند مورد از جدیدترین موضوعات رشته تخصصی خود را با بررسی پایاننامههای Proquest شناسایی کنید.
  • چه راههایی برای شناسایی پایگاههای اطّلاعاتیای که مجلههای گوناگون را -برای نمونه مجله Harvard Business Review- در بر دارند میشناسید؟
  • عنوان 4 کتاب معتبر را در حوزه راهبرد پژوهشِ نظریهپردازی دادهبنیاد شناسایی کنید.