فهرست جداول

جدول 1) سند راهبردی کتاب       13

جدول 2) ابزارها و فنون تحلیل محیط راهبردی   106

جدول 3) ارزیابی پویایی‌های محیطی به اعتبار سنجه‌ها و تلاطم‌های محیطی         121

جدول 4) پیوستار ساختار صنعت: از انحصار کامل تا رقابت کامل      160

جدول 5( توسعه محصول جدید و راهبردهای چرخه عمر محصول      233

جدول 6) عوامل حیاتی موفقیّت واحدهای وظیفه‌ای در هر یک از مراحل چرخه عمر محصول         249

جدول 7) ابزارها و فنون تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها         263

جدول 8) منابع مشهود       273

جدول9) منابع نامشهود      275

جدول 10) برخی از قابلیّت‌های واحدهای وظیفه‌ای در سازمان          277

جدول 11) چارچوب VRIO: معیارهایی برای کسب مزیّت رقابتی پایدار از منابع و قابلیّت‌ها      294

جدول 12)  تحلیل مقایسه‌ای صورت‌های مالی از طریق نسبت‌های مالی      315

جدول 13) فرایند تبدیل دانش نظری و عملی مدیریّت و جهاد اقتصادی در سطوح مختلف 344

جدول 14) طرحهای انواع دانش در رویکرد فرایندی و عملیاتی         346

جدول 15) مقایسه رویکرد عملیّاتی و فرایندی در مدیریّت دانش       347

جدول 16) مزایای سیستم مدیریّت دانش برای اعضای سازمان        355

جدول 17) دارایی‌های معنوی در سازمان 356

جدول 18) تحلیل منابع و قابلیّت‌های حاصل از زنجیره ارزش در چارچوب VRIO  384

جدول 19) مسائل نوظهور و توصیفی حاصل از تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها        411

جدول 20) فنون و ابزارهای شناخت و تحلیل مسائل     412

جدول 21) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی متناسب با ویژگیهای توسعه‌یافتگی کشور در افق 1404          435

جدول 22) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی برای کسب جایگاه اوّل اقتصادی در منطقه          437

جدول 23) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی برای کسب جایگاه اوّل علمی و فناوری در منطقه 438

جدول 24) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی برای تحقق هویت اسلامی و انقلابی         438

جدول 25) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی با توجه به الهام بخش بودن در جهان اسلام در افق 1404          440

جدول 26) سیاست‌های عمومی جهاد اقتصادی به منظور تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل 440

جدول 27) توسعه و اجرای راهبردها در سطح سازمانی، ملّی، صنعتی و بین‌المللی   465

جدول 28) تحلیل وضعیّت رقابتی منابع و قابلیّت‌ها به منظور توسعه و اجرای راهبردها      502

 

مطلب قبل: فهرست شکل‌ها                                                 مطلب بعد: سخن ناشر کتاب