شکل 1) فرایند راهبرد        17

شکل 2) نوع شناسی مکاتب بر اساس شکل‌گیری و الگوهای راهبرد  56

شکل 3) طبقه‌بندی مکاتب به اعتبار نوظهور- تعمّدی و محیط – منابع سازمان      57

شکل 4) راهبرد به عنوان الگوی اقدامات  61

شکل 5) راهبرد به عنوان برنامه قصد شده        63

شکل 6) راهبرد به عنوان موقعیّت  64

شکل 7) راهبرد به عنوان رویکرد   65

شکل 8) انواع راهبرد         68

شکل 9) فرایند زنجیرهای راهبردهای تعمّدی     69

شکل 10) فرایند همزمانی راهبردهای نوظهور    69

شکل 11) فرایند شکل‌گیری راهبرد         71

شکل 12) چارچوب تحلیل محیط ملّی و بین‌المللی جهاد اقتصادی      108

شکل 13) تأثیر عوامل محیط کلان و متلاطم بر محیط صنعت و بخش          113

شکل 14) تحلیل عوامل محیط صنعت و بخش‌ها در سطح ملّّی و بین‌المللی   156

شکل 15) الگوی ساختار-رفتار-عملکرد  161

شکل 16) تحلیل نیروهای رقابتی در صنعت       163

شکل 17) پویایی رقابتی در رفتار بنگاه   177

شکل 18) تحلیل چرخه عمر صنعت         178

شکل 19) چرخه‌های رقابتی         182

شکل 20) تحلیل تطبیقی ساختار صنعت در زمان صفر و پنج   188

شکل 21) تحلیل همکاری: الگوی روابط چهارگانه روابط         191

شکل 22) بخش رایانه و هر یک از صنایع زیر مجموعه آن     196

شکل 23) الگوی شبکه ارزش      198

شکل 24) منابع پنجگانه  فرصتها برای کسب منفعت مشترک از طریق همکاری     199

شکل 25) کلان‌منطقه‌های نه‌گانه جمهوری اسلامی ایران       210

شکل 26) جایگاه تحلیل رقیبان، بازار و مشتریان         221

شکل 27) مؤلفه‌های تحلیل رقیب  226

شکل 28) چرخه عمر محصول      233

شکل 29) توسعه تجویزی موقعیّت‌یابی و بخش‌بندی بازار     237

شکل 30)  توسعه نوظهور موقعیت‌یابی و بخش‌بندی بازار     237

شکل 31) ره‌آوردهای تحلیل محیط ملّی و بین‌المللی     244

شکل 32) چارچوب تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها       266

شکل 33) فنون تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها (شناسایی وضعیّت موجود)   269

شکل 34) روابط متقابل منابع و خلق قابلیّت‌ها    276

شکل 35) رابطه بین مزیّت رقابتی، قابلیّت‌ها و منابع    278

شکل 36) تعامل راهبرد با محیط و سازمان        280

شکل 37) راهبرد، منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها         281

شکل 38) شایستگی‌های محوری عمومی و مزیّت رقابتی        282

شکل 39) عناصر هفتگانه منابع و قابلیّت‌ها        284

شکل 40) سلسله مراتب منابع      292

شکل 41) پویایی منابع: سلسله مراتب منابع     293

شکل 42) تعیین ارزش رقابتی منابع و قابلیّت‌ها 295

شکل 43) نردبان تقلیدپذیری منابع        297

شکل 44) چارچوب عملیّاتی تحلیل منابع و قابلیّت‌ها    300

شکل 45) توسعه منابع، قابلیّت‌ها و شایستگیها 318

شکل 46) تقلیدپذیری از منابع رقیبان     319

شکل 47) کسب مزیّت رقابتی  با قیمت کمتر و کیفیّت بهتر     320

شکل 48) فرایند تبدیل دانش ضمنی و آشکار به یکدیگر        329

شکل 49) انواع فرایندهای دانش برای توسعه منابع و قابلیّت‌ها        333

شکل 50) ابعاد محتوایی و روشی دانش  337

شکل 51) تحلیل و توسعه زنجیره ارزش سازمانی، صنعت و ملّی       369

شکل 52) زنجیره ارزش سازمان  371

شکل 53) زنجیره ارزش صنعت در سازمان‌های تک کسب‌وکار         375

شکل 54) زنجیره ارزش صنعت در سازمان‌های چند کسب‌وکار         375

شکل 55) رابطه بین زنجیره ارزش سازمان و صنعت برای کسب مزیّت رقابتی و همکاری 377

شکل 56) زنجیره ارزش ملّی        378

شکل 57) ره‌آوردهای تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌ها    390

شکل 58) ماتریس SWOT و راهبردهای حاصل از تلاقی فرصت‌ها، تهدیدات، قوت‌ها و ضعف‌ها 395

شکل 59) اقدامات ممکن برای مسائل راهبردی محیط ملّی و بین‌المللی جهاد اقتصادی      405

شکل 60) الگوی فرایندی مدیریّت راهبردی جهاد اقتصادی     409

شکل 61) الگوی همزمانی مدیریّت راهبردی مسائل جهاد اقتصادی    410

شکل 62) ماتریس اولویّتهای راهبردی    416

شکل 63) چارچوب تحلیل چشم‌انداز راهبردی و مأموریّت       431

شکل 64) تعریف فعّالیّت‌های خدماتی و کسبوکار         444

شکل 65) سطوح راهبردهای ملی و بین‌المللی    467

شکل 66) سطوح نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران        475

شکل 67) فراسیاست میان‌مدّت انضباط و عدالت         478

شکل 68) فراسیاست‌های دهه سوّم انقلاب اسلامی: دهه فرهنگ و عدالت   480

شکل 69) توسعه و شکاف فراسیاستی جهاد اقتصادی  484

شکل 70) ارکان جهاد ملّی پویا و تعامل آنها با محیط ملّی و بین‌المللی         490

شکل 71) عوامل تحلیل محیط از دیدگاه جانسون و دیگران     524

شکل 72) الگوی تحلیل محیط از دیدگاه هیت و دیگران 525