فهرست اجمالی

فهرست تفصیلی

فهرست شکلها

فهرست جداول

سخن ناشر

ولله الحمد

پیشگفتار نویسنده

سند راهبردی کتاب

چارچوب کتاب

فرایند توسعه و اجرای راهبردهای جهاد اقتصادی

چارچوب هر یک از فصلهای کتاب

ضمیمهها

سپاسگزاری

سخنی با خوانندگان

بخش اوّل: کلیّات

فصل اوّل: مفاهیم و الگوهای مدیریّت راهبردی

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. سیر تکامل راهبرد و مدیریّت راهبردی

1-1. مدیریت عمومی و راهبرد

2-1.  برنامهریزی سازمان

3-1. گروه مشاوران بوستن و مک کینزی

4-1. نظریّه مبتنی بر محیط(بازار)

5-1. نظریّه مبتنی بر منابع

6-1. رویکرد فرایندی راهبرد

7-1. نظریّه قابلیّتهای پویا

8-1. شبکه ارزش و همرقابتی

9-1. پویایی رقابتی

10-1. مدل دلتا

11-1. نظریّه مبتنی بر دانش

12-1. شایستگیهای محوری سازمان

13-1. سایر نظریّهها

2. مکاتب راهبرد

1-2. مکاتب از دیدگاه مینزبرگ

3. مبانی نظری و فلسفی راهبرد

4. مفهوم راهبرد و مدیریّت راهبردی در عرصههای جهاد اقتصادی

1-4. تعاریف پنجگانه راهبرد

2-4. راهبردهای تعمّدی و نوظهور

3-4. فرایند شکلگیری راهبردی

4-4. لنزهای راهبرد

5. آسیبهای راهبرد و مدیریّت راهبردی در ایران

1-5. لزوم انتشار مجلّات تخصصی راهبرد

2-5. انتشار کم دانش راهبرد و مدیریّت راهبردی در وب

3-5. قصور و تقصیر راهبردشناسان ملّی و سازمانی

4-5. بیتوجّهی به آثار مدیریّت راهبردی با خواص فعّال و مؤثر

5-5. یقین و گمان به مطالعات نسبی

6-5. جدایی مستمّر اجرا و کنترل از تدوین راهبردها

7-5. بیتوجّهی به دانش و تجربه انباشته کارکنان و سایر مدیران

8-5. یکسونگری در شناخت راهبردها

9-5. موج راهبرد نویسی و کجفهمیهای راهبردیِ راهبرد

10-5. تصمیمهای خلقالسّاعه و جابهجایی مدیران

11-5. جزیره جزیره بودن راهبردها به جای انسجام و شبکههای راهبردی

12-5.  توجّه به طلای نادر زمان در مطالعات راهبردی

6. خلاصه اجرایی

7. واژگان کلیدی

8. سؤالات و تمرینهای کاربردی

بخش دوّم: تحلیل محیط راهبردی ملّی و بینالمللی

مقدّمه

فصل دوّم: تلاطم محیطی و محیط کلان ملّی و بینالمللی

ره آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. تلاطم محیط ملّی و بینالمللی جهاد اقتصادی

1-1. سنجههای تحلیل تلاطم محیطی

2-1. تلاطمهای محیطی

2. محیط کلان ملّی و بینالمللی در عرصه جهاد اقتصادی

1-2. عوامل کلان اقتصادی-مالی

2-2. عوامل کلان فرهنگی- اجتماعی

3-2. عوامل کلان زیستمحیطی

4-2. عوامل کلان سیاسی-قانونی

5-2. عوامل کلان علمی-فناوری

6-2. عوامل جهانی- بینالمللی

3. پیشبینی محیطی و سناریوپردازی

1-3. سناریوپردازی و سناریوشناسی

4. خلاصه اجرایی

5. واژگان کلیدی پژوهش

6. سؤالات و تمرینهای کاربردی

فصل سوّم: محیط صنعت و بخشها

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. تحلیل رقابت در صنعت و بخشها

1-1. تحلیل رقابت: چارچوب  نیروهای پنجگانه

2-1. پویایی رقابتی و ساختار صنعت

2. تحلیل همکاری و  همرقابتی در صنعت و بخشها

1-2. الگوی چهارگانه روابط در تحلیل محیط

2-2. شبکه ارزش

3-2. الگوی منابع پنجگانه منفعت مشترک

3. آمایش سرزمین

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

فصل چهارم: تحلیل رقیبان، بازار و مشتریان

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. تحلیل گروههای راهبردی و رقیب

1-1. گروههای راهبردی

2-1. تحلیل رقیب

2. تحلیل بازارها و مشتریان

1-2. تحلیل مشتریان

2-2. راهبردهای چرخه عمر محصول

3-2. بخشبندی بازار و رهنمودهای راهبردی آن

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

فصل پنجم: رهآوردها و راهبردهای تحلیل محیط

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. شناخت فرصتها و تهدیدات محیطی

2. عوامل حیاتی موفقیّت

1-2. عوامل حیاتی موفقیّت و چرخه عمر صنعت

3. شاخصهای پایش و اندازهگیری جهاد اقتصادی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

بخش سوّم: منابع، قابلیّتها و شایستگیهای ملّی

مقدمه

1. چارچوب تحلیلی منابع،  قابلیّتها و شایستگیها

فصل ششم: تحلیل منابع، قابلیّتها و شایستگیها

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. پایهگذاری راهبرد بر اساس منابع و قابلیّتها

2. تحلیل منابع

1-2. منابع مشهود

2-2. منابع نامشهود

3. قابلیّتها

4. شایستگیهای محوری

5. منابع، قابلیّتها و شایستگیها

6. نقش راهبرد

7. شایستگیهای محوری عمومی

8. عناصر هفتگانه منابع و قابلیّتها

1-8. منابع موجود و اکتسابی

2-8. قابلیّت نوآورانه

3-8. قابلیّت رقابتی

4-8. قابلیّت جایگزینی

5-8. قابلیّت تناسب

6-8. قابلیّت دوام

7-8. قابلیّت تقلید

9. سلسله مراتب تحلیل منابع

10. چارچوب VRIO: مکانیزمی برای آزمون قابلیّتها و منابع

1-10. ارزشمندی منابع و قابلیّتها

2-10. منابع و قابلیّتهای کمیاب

3-10. منابع و قابلیّتها به سختی قابل تقلیدند

4-10. قابلیّت سازماندهی و غیرقابل جایگزین بودن منابع و قابلیّتها

11. چارچوب عملیّاتی منابع و قابلیّتها

1-11. گام اوّل: شناسایی منابع و قابلیّتهای کلیدی

2-11. گام دوّم: ارزیابی منابع و قابلیّتها

3-11. گام سوم: توسعه رهنمودهای ضمنیِ راهبردی

12. خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

فصل هفتم: توسعه منابع، قابلیّتها و شایستگیها

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. پویایی منابع و پویایی رقابت

2. پویایی رقابتی و تقلیدپذیری منابع

3. قابلیّتهای پویا

4. دانش: منبع و قابلیّت راهبردی

1-4. ضرورت دانش در توسعه منابع و قابلیّتها

2-4. انواع دانش و تبدیل آنها به یکدیگر

3-4. فرایند دانش و توسعه قابلیّتها

4-4. ابعاد محتوایی و روشی دانش

5-4. سطوح دانشآفرینی

6-4. رویکرد فرایندی و عملیاتی دانش

7-4. سیستم مدیریّت دانش در سازمانها

5. داراییهای معنوی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

فصل هشتم: زنجیره ارزش سازمان، صنعت و ملّی

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. زنجیره ارزش سازمان

1-1. شناخت رفتار هزینهای بنگاه

2-1. شناخت منابع و قابلیّتهای فعلی

3-1. پیوند بین منابع و قابلیّتها در سازمان

4-1. شناخت آسیبهای قابلیّتی  ومنابع

5-1. فعّالیّت راهبردی بهتر نسبت به رقیبان

6-1. تحلیل زنجیره ارزش در بستر جهانی

2. زنجیره ارزش صنایع

1-2. زنجیره ارزش در سازمانهای تک کسبوکار و چند کسبوکار

2-2. رابطه بین زنجیره ارزش

3. تحلیل و توسعه زنجیره ارزش ملّی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

فصل نهم: رهآوردهای تحلیل منابع، قابلیّتها و شایستگیها

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. قوّتها و ضعفهای منابع، قابلیّتها، شایستگیهای ملّی

2. عوامل حیاتی موفقیّت

1-2. منابع و منشأ عوامل حیاتی موفقیّت

3.شاخصهای پایش و اندازهگیری منابع، قابلیّتها، شایستگیها

4. تحلیل فرصتها، تهدیدات، ضعفها و قوّتها

1-4. فرایند تحلیل SWOT  و راهبردهای آن

2-4. انتقادات سازنده به ماتریس SWOT

3-4. پویایی ماتریس SWOT

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

فصل دهم: مسائل و تصمیمهای راهبردی

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. مسائل نوظهور و توصیفی جهاد اقتصادی

2. فرایند نوظهور و تجویزی تحلیل مسائل جهاد اقتصادی

1-2. شناخت مسائل جهاد اقتصادی

2-2. تحلیل مسائل جهاد اقتصادی

3-2. اولویّتبندی مسائل جهاد اقتصادی

4-2. تدوین پاسخهای مسائل جهاد اقتصادی

5-2. اجرای پاسخهای مسائل

6-2. ارزیابی، نظارت و کنترل نتایج حاصل شده

3. تصمیمهای راهبردی مسائل جهاد اقتصادی

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی پژوهش

سؤالات و تمرینهای کاربردی

بخش چهارم:  چشمانداز راهبردی و بیانیه مأموریّت

مقدمه

فصل یازدهم: چشمانداز راهبردی و مأموریّت

ره آوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. چشمانداز بیستساله و سیاستهای جهاد اقتصادی

2. چشمانداز راهبردی بخشها، صنایع و سازمانها

3. بیانیه مأموریّت

1-3. مأموریّت مشتری محور

2-3. مأموریّت شایستهمحور

3-3. مأموریّت محصول محور

4. اهداف متعالی و سلسه مراتب اهداف

5. اهداف کمّی و غایی جهاد اقتصادی

1-5. افق زمانی

2-5. تمرکز

3-5. سنجش پذیری اهداف جهاد اقتصادی

4-5. معیّن و مشخص بودن

6-5. انعطافپذیری

7-5. ایجاد انگیزه ملّی

8-5. مناسب بودن اهداف

9-5. حوزههای طراحی هدفهای بلندمدّت جهاد اقتصادی

10-5. یکپارچگی اهداف و سلسله مراتب آنها

خلاصه اجرایی

واژگان کلیدی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

بخش پنجم: توسعه و اجرای راهبردهای ملّی و  بینالمللی جهاد اقتصادی

مقدمه

فصل دوازدهم: سطوح سیاستها و راهبردهای جهاد اقتصادی

رهآوردها و اهداف یادگیری

مقدمه

1. فراسیاستها و سیاستهای کلان

1-1. فراسیاستهای دائمی

2-1. فراسیاستهای بلندمدّت

3-1. فراسیاستهای میانمدّت

4-1. فراسیاستهای کانونی

1-4-1. توسعه و شکاف فراسیاستی

2-4-1. اهداف کلان فراسیاستی جهاد اقتصادی

2. سیاستهای عمومی جهاد اقتصادی

3. راهبردهای جهاد ملّی پویا

1-3. جهاد امنیّتی-اطّلاعاتی در تحقّق جهاد اقتصادی

2-3. جهاد اقتصادی عملی-اجرایی

3-3. جهاد مدیریّتی-سازمانی

4-3. جهاد راهبردی- سیاستی

5-3. جهاد دانشی- حکمتی

4. راهبردهای سازمانی جهاد اقتصادی

1-4. راهبرد کاهش هزینه یا تمایز در قیمت

2-4. راهبرد تمایز در تصویر محصول و خدمت

3-4. راهبرد تمایز در پشتیبانی

4-4. راهبرد تمایز در کیفیت

5-4. راهبرد نفوذ در بازار

6-4. راهبرد بسته محصول

7-4. راهبرد توسعه بازار

8-4. راهبرد توسعه محصول

9-4. راهبرد تنوّع

خلاصه اجرایی

سؤالات و تمرینهای کاربردی

واژگان کلیدی

ضمیمهها

ضمیمه اوّل: سیر مطالعاتی و مأخذشناسی مدیریّت راهبردی

مقدمه

1. روشهای شناخت منابع و مآخذ مدیریّت راهبردی

1-1. مرور کتابهای مدیریّت راهبردی در مجلّات معتبر

2-1. ناشران معتبر مدیریّت راهبردی

3-1. شناخت منابع پژوهشی و آموزشی دانشکدههای مدیریّت

4-1. پایگاههای اطّلاعاتی کتابها و مجلّات

5-1. کتابخانههای دانشگاهی

6-1. سایتهای ویژه فروش کتاب در بخش بهترین فروشها

7-1. ارتباط با متخصّصان دانش راهبرد

8-1. مآخذ آخر فصلهای کتابها یا مقاله‍‍های علمی- پژوهشی

9-1. سایتهای فعّال مدیریّت راهبردی

10-1. مجلّات معتبر مدیریّت راهبردی

11-1. اطّلاعات کتاب شناختی  کتابهای معتبر

12-1. دروس دانشگاهی مدیریت راهبردی

13-1. پیگیری تألیفات متفکران مدیریت راهبردی

14-1. انجمنهای مدیریّت راهبردی

15-1. مراجعه به سیر کتابها

16-1. استفاده از کتابشناسیهای موجود

17-1. سایر روشهای مکمّل شناخت مآخذ

2. نقشه مطالعه راهبرد و مدیریّت راهبردی و مآخذ آن

1-2. فرایند راهبرد و مدیریّت راهبردی

2-2. نظریّه‍‍های مدیریّت راهبردی و راهبرد

3-2. مکاتب مدیریّت راهبردی و راهبرد

4-2. مبانی اقتصادی مدیریّت راهبردی و راهبرد

5-2. مبانی فلسفی مدیریّت راهبردی و راهبرد

6-2. مبانی رفتاری مدیریّت راهبردی و راهبرد

7-2. روش شناسی راهبرد و مدیریّت راهبردی

8-2 . راهبرد و سایر علوم

ضمیمه دوّم:  مورد مطالعه: سیاستها و راهبردهای نظام بانکداری ایران برای تحقّق  اهداف جهاد اقتصادی

مقدمه

ضمیمه سوّم: موضوعهایی برای پژوهشهای بیشتر

مقدمه

فهرست منابع و مآخذ

نمایه

مطلب قبل: اطلاعات مربوط به کتاب                              مطلب بعد: فهرست شکل‌ها و نمودارها