مکاتب استراتژی

یکی از بیشترین جستجوها و ورود به وب سایت اینجانب درباره مکاتب استراتژی است. برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

مقاله اول: گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله: دوره 5، شماره 1بهار 1390، صفحه 99-124 اندیشه مدیریت راهبردی
نویسندگان
دکتر بهمن حاجی‌پور، ماجد ناجی
1دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
2کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
در ادبیات مدیریت استراتژیک، رویکرد خاصی از استراتژی حاکم است. معرفی رویکردهای دیگر در این حوزه و شناسایی کارکرد آن‌ها در شکل‌گیری استراتژی، گامی بزرگ به شمار می‌آید. این شناسایی، سازمان‌های دولتی را قادر می‌کند تا خود را به لوازم خاص چنین رویکردی مجهز کنند و از سوی دیگر، موجب می‌شود سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی بتوانند در تعامل خود با این سازمان‌ها، رویکرد مناسب را انتخاب نمایند. این پژوهش، در پی آن است که وضع موجود شکل‌گیری استراتژی‌ها را در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی ایران شناسایی کند تا بدین وسیله در مرحله تدوین استراتژی مناسب برای این‌گونه سازمان‌ها، اقتضائات حاکم بر آن‌ها، لحاظ و رویکرد و مدل متناسبی برای آن اختیار شود.
در این پژوهش، مدل‌های مطرح برای نوع‌شناسی فراگرد شکل‌گیری استراتژی، شناسایی و از میان آن‌ها، مدل ویتینگتون ، انتخاب شد. این مدل، به طور کلی چهار رویکرد عام کلاسیک، تحولی، فراگردی و سیستمی را در قالب دو محور اندیشیده بودن یا نوظهور بودنِ استراتژی‌ها و تک‌هدفی یا تکثرگرا بودن آن‌ها، به منظور تشریح انواع فراگردهای شکل‌گیری استراتژی، معرفی می‌کند. در این تحقیق، با استفاده از پرسش‌نامه، اطلاعات لازم جمع‌آوری، و در دو مرحله تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش بنیادی، که از نوع پیمایشی است، در وهله نخست از فنون آمار ناپارامتریک (آزمون فریدمن و کندال ) و در مرحله دوم از فنون آمار پارامتریک (تحلیل واریانس) استفاده شد؛ و نتیجه این شد که فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب از رویکردهای فراگردی، تحولی، سیستمی و کلاسیک تبعیت می‌کند.
کلیدواژگان

شکل‌گیری استراتژی؛ عرصه اقتصادی؛ سازمان‌های دولتی ایران؛ نوع‌شناسی

دانلود متن کامل مقاله

 


مقاله دوم: تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران

مقاله 3، دوره 16 شماره 2 صفحه 35-56 (22)، تیر 1391  پژوهش‌های مدیریت در ایران
نویسندگان
علی اصغر پورعزت، هاشم سوداگر
1دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
2کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
مفهوم مدیریت استراتژیک پس از شکل‌گیری در بخش دولتی، به سرعت به بخش خصوصی انتقال یافته و تحولات شگرفی در رقابت میان کسب‌وکارهای خصوصی آفریده است. حال به نظر می‌رسد که اگر این ابزار قدرتمند دوباره به زادگاه خود (بخش دولتی) بازگردد، می‌تواند منشأ حل بسیاری از مسائل حوزه عمومی گردد. بدیهی است که به کارگیری مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی ایران، نیازمند ارائه مدلی بومی است. از این رو، به نظر می‌رسد که گام مقدماتی برای طراحی مدل بومی مدیریت استراتژیک برای این سازمان‌ها، شناسایی فراگردهای فعلی شکل‌گیری استراتژی در آنها باشد. به طوری که بتوان مراتب انطباق ادبیات نظری استراتژی به شرایط فعلی این سازمان‌ها را بررسی کرد تا در مرحله بعد، مدلی طراحی گردد که با وضع موجود سازمان‌های ایرانی سازگار بوده و قابل پیاده‌سازی باشد. بدین ترتیب نوشتار حاضر در پی تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
کلیدواژگان

فراگرد شکل‌گیری استراتژی، سازمان‌های دولتی، عرصه سیاسی، جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل مقاله

منابع و مآخذ مکاتب استراتژی

برخی از مهمترین منابع و مآخذ مکاتب استراتژی عبارتند از:

کتاب: چیستی راهبرد (‌درباره مکاتب استراتژی) ماجد ناجی و دکتر بهمن حاجی‌پور (‌صفحه اختصاصی کتاب)

کتاب: حاجی‌پور، بهمن، ماجد ناجی، هاشم سوداگر، مکاتب استراتژی، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (زیر چاپ)

Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce W., and Lampel, Joseph (1998), Strategy safari : a guided tour through the wilds of strategic management (New York: Free Press) x, 406 p. (دریافت)

 این کتاب به زبان فارسی به عنوان جنگل استراتژی ترجمه شده است

Whittington, Richard (1993), What is strategy, and does it matter? (Routledge series in analytical management; London ; New York: Routledge) viii, 165 p.

 این کتاب به زبان فارسی از سوی دکتر بهمن حاجی‌پور و آقای ماجد ناجی بیش از 3 سال است که ترجمه شده و هنوز در انتشارات سمت زیر چاپ است!

Volberda, Henk Wijtze and Elfring, Tom (2001), Rethinking strategy (London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications) xiii, 322 p.(دریافت)

 ترجمه‌ای از این کتاب ارزشمند در بازار وجود ندارد

Rasche, Andreas (2008), The paradoxical foundation of strategic management (Contributions to management science,; New York: Physica-Verlag) xiii, 345 p. (دریافت)

 ترجمه‌ای از این کتاب در بازار نیست

Faulkner, David and Campbell, Andrew Aug (2002), Oxford handbook of strategy. Vol. 1, Corporate strategy (Oxford: Oxford University Press) 550p.

معمولاً کتاب‌های ارزشمندی همچون کتاب بالا کمتر در ایران ترجمه می‌شوند.

مقاله دوم: تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا. ایران

مقاله 3، دوره 16 شماره 2 صفحه 35-56 (22)، تیر 1391  پژوهش‌های مدیریت در ایران
نویسندگان
علی اصغر پورعزت، هاشم سوداگر
1دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
2کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
مفهوم مدیریت استراتژیک پس از شکل‌گیری در بخش دولتی، به سرعت به بخش خصوصی انتقال یافته و تحولات شگرفی در رقابت میان کسب‌وکارهای خصوصی آفریده است. حال به نظر می‌رسد که اگر این ابزار قدرتمند دوباره به زادگاه خود (بخش دولتی) بازگردد، می‌تواند منشأ حل بسیاری از مسائل حوزه عمومی گردد. بدیهی است که به کارگیری مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی ایران، نیازمند ارائه مدلی بومی است. از این رو، به نظر می‌رسد که گام مقدماتی برای طراحی مدل بومی مدیریت استراتژیک برای این سازمان‌ها، شناسایی فراگردهای فعلی شکل‌گیری استراتژی در آنها باشد. به طوری که بتوان مراتب انطباق ادبیات نظری استراتژی به شرایط فعلی این سازمان‌ها را بررسی کرد تا در مرحله بعد، مدلی طراحی گردد که با وضع موجود سازمان‌های ایرانی سازگار بوده و قابل پیاده‌سازی باشد. بدین ترتیب نوشتار حاضر در پی تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
کلیدواژگان

فراگرد شکل‌گیری استراتژی، سازمان‌های دولتی، عر