کتاب‌های فرایند مدیریت استراتژیک در بخش خصوصی، دولتی و غیر انتفاعی

فرایند استراتژی سازمان در مکاتب تجویزی و نوظهور شامل تدوین، اجرا و کنترل استراتژی است. امروزه بیشتر مباحثی که در مدیریت استراتژیک در کشور ما ارائه می‌شود، بررسی فرایند در مکتب تجویزی است که عمدتاً برگرفته از مکاتب طراحی، برنامه ریزی و جایگاه یابی است. فرایند استراتژی هم در سازمان های خدماتی و تولیدی و هم در سازمان‌های دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی بررسی می‌شود. استراتژی در سازمانهای غیر انتفاعی و دولتی و فرهنگی را می توان با استفاده از انتخاب یکی از مکاتب بر اساس مسأله استراتژیک سازمان انجام داد. عمدتاً در کتاب‌های مدیریّت استراتژیک بیشتر موارد زیر تحلیل و بررسی می‌شود:          

 تفکر استراتژیک و شناخت مساله استراتژیک در سازمان

تدوین بیانیه ماموریت سازمان

تحلیل محیط خارجی

تحلیل سازمان

ارزیابی و انتخاب استراتژی در سازمان

استراتژی ها در سطح سازمان

استراتژی ها در سطح کسب و کار

استراتژی های بین المللی و جهانی

استراتژی در سازمان های مجازی و الکترونیکی

الگوی اجرایی استراتژی سازمان     

رهبری استراتژیک

فرهنگ و اجرای استراتژی در سازمان         

ساختار و اجرای استراتژی در سازمان

نوآوری و خلاقیت در سازمان         

استراتژی های بازاریابی در سازمان

استراتژی های منابع انسانی در سازمان

استراتژی های فناوری اطلاعات و سیستم ها در سازمان

سیستم های اطلاعات راهبردی در سازمان

استراتژی های مالی در سازمان

استراتژی های تولید و خدمات در سازمان      

مدیریت تغییر  در سازمان  

کنترل استراتژیک در سازمان

کتاب‌شناسی فرایند مدیریت استراتژیک

بر اساس یافته‌های اینجانب در پژوهش‌های مربوط به مدیریت استراتژیک و جست‌وجو  در دروس مربوط به این حوزه، مهمترین کتاب‌های این حوزه عبارت است از:

Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2012). Strategic management and competitive advantage: Concepts and cases (4th ed.). Boston: Pearson.

Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2012). Strategic management essentials (3rd ed.). Mason, Ohio: South-Western.

David, F. R. (2011). Strategic management : concepts and cases (13th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.