با نظرات دوستان و همکاران عزیز، لوگوی منابع آموزشی و پژوهشی و وب سایت بنی‌اسد طراحی شد.

از این به بعد در وب، فیلم‌ها و مطالب آموزشی و پژوهشی اینجانب را با لوگوی زیر بشناسید: