بسم الله الرحمن الرحیم


 جلسه اول : مفاهیم و کاربردهای اینترنت در آموزش و پژوهش

مأخذ مورد مطالعه: پیش‌گفتار کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت

متن کامل پیش‌گفتار

در این جلسه به ضرورت و کاربرد اینترنت در آموزش و پژوهش پرداخته شد. الگوی شبکه‌ای زیر به عنوان چارچوب اصلی پژوهش در اینترنت در طول نیمسال بحث و بررسی می‌شود. این الگو دارای 9 گام شبکه‌ای و در هم تنیده است. در توضیح سازماندهی دانش پژوهشی نرم‌افزار سیتاوی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.