وَلَقَدْ ءَاتَیْنَا داوُودَ وَ سُلَیْمَنَ عِلْمًا وَ قَالَا اْلْحَمْدُ لِلَّهِ اْلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَی کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ اْلْمُؤْمِنِینَ

(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه15)

دستیابی به مرجعیت علمی از طریق اشتراک دانش ضمنی و آشکارِ محقّقان و عرضه آنها به نشریات، همایشها، گردهماییها، دانشگاهها و مؤسسات علمی- دانشگاهیِ داخلی و خارجی امکانپذیر است. بدین منظور، فناوری اینترنت و رایانه، نه تنها ابزاری بسیار قوی برای پژوهشهای کمی، کیفی و ترکیبی به شمار میآید بلکه امکان انتشار کتابها، مقالات، پایاننامهها و سایر منابع را فراهم میکند.

بنابراین شناخت یک روش علمی برای جستوجو در اینترنت، امکان بهرهبرداری بهتر را از منابع فراهم میکند و علاوه بر اینکه در وقت دانشجویان، استادان و پژوهشگران صرفهجویی شگرفی میشود، منابع با کیفیت، دقیقتر و مرتبط با موضوع نیز گردآوری میشود.

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیهالسلام به منظور مرجعیت علمی خویش، علاوه بر انتشار کتابهای مرتبط با تولید دانش و نظریه اسلامی-ایرانی، کتابهای روششناسی پژوهش را نیز منتشر میکند تا تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعهای، از این روزنه، دقیقتر و علمیتر انجام شود. در این میان، دوره سهجلدی «کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت» از مجموعه کتابهای روششناسی پژوهش در مدیریت است که یک الگوی علمی و شبکهای را برای پژوهش عرضه میکند. این الگو، علاوه بر آموزش روشهای شناخت منابع پژوهشی، فنونی را نیز برای گردآوری منابع و مستندات الکترونیکی معرفی میکند.

در جلد اوّل این مجموعه، راهبردهای جستوجو بررسی میشود. این راهبردها، شامل شناسایی منابع پژوهشی مدیریت، جستوجوی پیشینه نظری، واژگان کلیدی و ترکیب واژگان پژوهشی است. نویسندگان، در بخش اوّل جلد دوّم، ابزارهای جستوجو را -همچون جویشگرها[1]، راهنماهای وب و اَبَرجویشگرها[2]- به تفصیل، تحلیل میکنند و در بخش دوّم به شناسایی و کاربرد پایگاههای اطّلاعاتی کتابها و مقالات -همچون EbscoHost، ProQuest و Jstor- در پژوهشهای مدیریت میپردازند. در جلد سوّم نیز نرمافزارهای کاربردی پژوهشهای کیفی، کمّی و نرمافزارهای مدیریت مآخذ و سازماندهی دانش، همچون EndNote و Citavi Pro و نیز نرمافزارهای مرورگر مانند Mozilla Firefox، و سرانجام راهنمای تدوین و نشر پژوهشهای مدیریت مبتنی بر یافتههای قبلی، بررسی میشود.

 

و لله الحمد

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادقعلیهالسلام


[1]. معادل فارسی «موتور جستجو»، مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[2]. معادل فارسی «ابرموتورهای جستجو»، مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی