فاطمه یعنی...

 

فاطمه یعنی طلوع، یعنی آفتاب

فاطمه یعنی خشوع، یعنی مهتاب

 

فاطمه یعنی رکوع، یعنی عبادت

فاطمه یعنی خضوع، یعنی شهادت

 

فاطمه یعنی نور، یعنی هدایت

فاطمه یعنی شور، یعنی ولایت

 

فاطمه یعنی جریان، یعنی اقیانوس

فاطمه یعنی برهان، یعنی فانوس

 

فاطمه یعنی آب، یعنی آیینه

فاطمه یعنی ناب، یعنی آمنه

 

فاطمه یعنی جاری، یعنی جویبار

فاطمه یعنی ساری، یعنی کوهسار

 

فاطمه یعنی دریا،‌ یعنی نسیم

فاطمه یعنی رؤیا، یعنی شمیم

 

فاطمه یعنی ابر، یعنی باران

فاطمه یعنی صبر، یعنی ایمان

 

فاطمه یعنی پهلو، یعنی رشادت

فاطمه یعنی بازو، یعنی شهامت

 

فاطمه یعنی کبری، یعنی دیوار

فاطمه یعنی مولی، یعنی اسرار

 

فاطمه یعنی علی، یعنی وصی

فاطمه یعنی جلی، یعنی نبی

 

فاطمه یعنی کوثر، یعنی رسول

فاطمه یعنی مادر ، یعنی بتول

 

فاطمه یعنی خروج، یعنی گریان

فاطمه یعنی عروج، یعنی پنهان

بیست و چهارم شهریورماه هزارو سیصد و نود و یک ( بنی اسد)