باسمه تعالی عظم شأنه

نمایه

ابررقابت: 43، 49، 91، 103، 120، 145، 154، 177، 185، 186، 218، 413، 523، 553

ابهام عِلّی: 290

اتحّادهای راهبردی: 185، 193، 205، 206

ادغام رو به پایین: 174

استانداردسازی: 190، 203

افتخاری: 27

اقتصاد سازمان صنعتی: 40، 43، 159، 161

اکتشاف دانش: 332، 400

اکولوژی جمعیّت و سازمان: 538

الگوهای تجویزی و تعمّدی: 108

الگوهای نوظهور و توصیفی: 16

الگوی اسلامی-ایرانی: 473

الگوی چهارگانه روابط: 190، 194

الوانی: 25، 471، 562

انحصار کامل: 159، 160، 213

اندروز: 36، 37، 40، 48، 263، 519، 520

انسُف: 36، 37، 40، 47، 48، 519، 520، 523

انضباط و عدالت: 469، 471، 477، 478، 500

اوراق اختیار معامله راهبردی: 53، 538

اهداف غایی: 13، 60، 143، 433، 442، 448، 451، 455، 457

اهداف کلان فراسیاستی: 470، 471، 478، 479، 485، 488، 500، 502

اهداف کمّی: 13، 69، 430، 433، 434، 448، 455، 459

اهداف متعالی: 433، 446، 454، 459

آذر: 13، 25

آمایش سرزمین: 19، 154، 156، 158، 207، 208، 211، 212، 215، 218، 265، 278، 302، 305، 368، 387، 486، 554

آمیخته بازاریابی: 64، 137، 165، 227، 232، 238، 241

بارگلمن: 72

بارنارد: 35

بارنی: 15، 45، 263، 264، 294، 319

باقری: 28

باقریان: 27

بانکداری اسلامی: 546، 547

بخش خصوصی: 6، 10، 11، 18، 32، 62، 87، 98، 103، 105، 114، 121، 124، 125، 128، 131، 132، 155، 157، 261، 369، 371، 374، 379، 402، 404، 406، 428، 447، 450، 451، 452، 453، 517

براندبرگر: 49

برنامه توسعه: 429، 434، 435، 458

بیانیه مأموریت: 98، 433، 457، 459

بینش راهبردی: 70، 72، 92، 106، 134، 140، 146، 223، 239، 376، 405، 538، 552

پراهالاد: 51، 52، 79

پنرز: 43

پورتر: 15، 36، 40، 41، 42، 43، 44، 47، 48، 49، 50، 67، 71، 75، 113، 118، 150، 161، 162، 175، 180، 197، 199، 213، 214، 217، 218، 235، 247، 248، 370، 513، 519، 520، 523، 526، 553

پویایی رقابتی: 49، 153، 175، 177، 212، 213، 216، 317، 319، 364، 386، 452، 554، 555

پویایی صنعت: 58، 287، 311

پویایی منابع: 293، 317، 318، 319، 357، 358، 364، 411

پیچیدگی: 53، 75، 103، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 144، 148، 213، 290، 298، 335، 361، 398، 423، 522، 538

پیشرفت و عدالت: 6، 7، 13، 14، 18، 20، 32، 62، 80، 90، 109، 115، 128، 152، 156، 207، 218، 288، 302، 306، 324، 368، 418، 419، 422، 429، 446، 449، 450، 453، 455، 456، 458، 469، 471، 477، 480، 481، 483، 484، 490، 500، 501، 502، 546، 549، 550، 554

پیتگرو: 42، 48

تازگی: 115، 116، 117، 144، 150

تحقیق و توسعه: 113، 137، 138، 166، 190، 203، 247، 249، 277، 313، 323، 383، 396، 464، 531

تحلیل پرتفوی: 15، 39

تحلیل تطبیقی: 154، 158، 177، 186، 188، 189، 212، 214، 216، 248، 253، 317، 413

تحلیل رقابت: 91، 106، 159، 162، 212، 217، 238، 524، 554

تحلیل عقلایی: 37، 90، 92

تحلیل مشتریان: 227، 228، 229، 413

تحلیل رقیب: 224، 465

تغییر بنیادی: 176

تغییرپذیری محیط: 114، 115

تفکّر راهبردی: 15، 34، 86، 117، 143، 303، 520

تفکّر رقابتی: 39، 199

تقلیدپذیری: 50، 167، 193، 285، 289، 290، 293، 296، 298، 319، 411

تکثیر دانش: 325، 327، 335، 347، 363

تلاش اقتصادی: 19، 21، 84، 90، 110، 111، 152، 223، 232، 238، 260، 282، 302، 304، 405، 451، 453، 484، 495، 551

تلاطم  گسسته: 119

تلاطم تکرارشونده: 117

تلاطم در حال تغییر: 117، 118، 121، 144، 148

تلاطم در حال گسترش: 117، 118، 121، 144، 149

تلاطم غافلگیرکننده: 117، 119، 144، 146، 151

تلاطم محیطی: 18، 58، 106، 109، 114، 118، 119، 143، 144، 145، 146، 149، 151، 156، 246، 398، 412، 553، 555

تلفیق سازی: 330، 331

تمایز: 172، 174، 183، 245، 496، 497

توسعه فراسیاستی: 483، 484

تیلور: 35

ثروت ملّی: 137، 378، 486، 495

جان کی: 54، 58، 538

جانسون: 38، 60، 67، 73، 92، 285، 524

جذابیّت صنعت: 39، 185، 523

جهاد اقتصادی جامعه: 491، 495

جهاد اقتصادی خانواده: 495

جهاد اقتصادی عملی-اجرایی: 493

جهاد امنیّتی-اطّلاعاتی: 471، 489، 491، 492

جهاد دانشی- حکمتی: 493

جهاد راهبردی- سیاستی: 493

جهاد سازندگی: 61، 285

جهاد علمی- فناوری: 137

جهاد مدیریّتی-سازمانی: 490، 493

چافی: 54، 58، 538

چرخه رقابت: 43، 49، 91، 145، 158، 176، 177، 181، 182، 186، 212، 213، 216، 248، 317، 413، 538

چرخه عمر: 15، 40، 49، 107، 135، 153، 158، 172، 177، 178، 179، 186، 203، 214، 217، 218، 219، 227، 232، 233، 238، 240، 241، 248، 249، 287، 312، 413، 465، 523، 537

چندلر: 36، 519

حمیدیا: 27

خریداران: 173، 193، 216، 217

خطرپذیری: 70، 72، 92، 146، 538، 552

خلاقیّت: 53، 88، 449، 453، 457، 535

خلق محصول جدید: 202

دانش اطّلاعی: 326

دانش افزارها: 353

دانش آشکار: 27، 317، 326، 327، 328، 330، 331، 332، 346، 347، 359، 361، 362

دانش شخصی سازی شده: 327، 363

دانش ضمنی: 24، 25، 26، 61، 86، 90، 323، 326، 327، 329، 331، 335، 345، 346، 347، 348، 358، 359، 362، 364، 453

دانش عملی: 336، 337، 338، 359

دانش فنّی: 326، 334

دانش نظری: 8، 94، 136، 137، 336، 337، 338، 344، 359، 494

دانشگاه هاروارد: 36، 39، 81، 263، 536

دراکر: 35، 72

دیدگاه مبتنی بر منابع: 42

راهبرد: 1، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 22، 23، 24، 26، 28، 31، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 43، 44، 47، 48، 49، 53، 54، 55، 56، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 104، 106، 109، 112، 118، 119، 120، 138، 146، 148، 149، 153، 154، 155، 157، 158، 170، 172، 174، 175، 176، 190، 192، 193، 197، 199، 204، 214، 216، 220، 234، 235، 243، 246، 249، 253، 254، 261، 262، 264، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 279، 280، 281، 283، 285، 286، 301، 304، 306، 310، 318، 325، 327، 363، 392، 393، 394، 395، 396، 397، 400، 401، 404، 411، 414، 424، 434، 463، 470، 489، 496، 497، 498، 499، 500، 501، 507، 508، 509، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 523، 530، 534، 535، 536، 537، 538، 539، 540، 542، 551

راهبرد بسته محصول: 498

راهبرد به عنوان الگوی اقدامات: 60، 61، 77

راهبرد به عنوان تجربه: 76، 97، 285

راهبرد به عنوان دورنما: 65، 66

راهبرد به عنوان عمل: 53، 538

راهبرد به عنوان گفتمان: 77، 97، 146

راهبرد به عنوان مانور: 66، 176

راهبرد به عنوان موقعیّت: 63، 64، 97

راهبرد تمایز: 496، 497

راهبرد تنوّع: 499

راهبرد توسعه بازار: 499

راهبرد کاهش هزینه: 496

راهبرد مبتنی بر دانش: 325، 363

راهبرد نفوذ در بازار: 498

راهبردهای بزرگ: 10

راهبردهای بیشینه-بیشینه: 397، 401

راهبردهای بیشینه-کمینه: 396، 401

راهبردهای تعمّدی: 14، 42، 47، 92، 118، 120، 145، 152، 420، 424، 547

راهبردهای جهاد اقتصادی: 1، 2، 7، 15، 16، 18، 24، 31، 58، 62، 65، 80، 98، 105، 132، 139، 227، 238، 261، 262، 299، 304، 307، 321، 360، 379، 405، 406، 446، 463، 464، 465، 466، 469، 500، 501، 551، 555

راهبردهای جهاد ملّی پویا: 20، 254، 469، 489، 500، 555

راهبردهای جهانی: 121، 262، 343، 424، 464، 502، 531، 534

راهبردهای چندملیّتی: 424، 465، 531، 534

راهبردهای سازمانی: 6، 7، 89، 247، 248، 422، 464، 470، 500، 530

راهبردهای سطح اجتماعی: 464، 531

راهبردهای سطح سازمانی: 283، 343، 464، 496، 531

راهبردهای سطح شرکت: 33

راهبردهای سطح عملیّاتی: 33، 464، 531

راهبردهای سطح ملّی: 271، 464، 496، 530

راهبردهای سیاستی: 6، 7، 33، 140، 227، 283، 343، 422، 424، 464، 530، 547

راهبردهای فراسیاستی: 6

راهبردهای فراملیّتی: 424، 465، 531، 534

راهبردهای فردی: 7، 33، 464، 531

راهبردهای کارآفرینانه: 53

راهبردهای کمینه-بیشینه: 396، 401

راهبردهای کمینه-کمینه: 395، 400، 401

راهبردهای نوآوری: 53

رضاییان: 26

رقابت کامل: 159، 160، 171، 213

رقابت موازی: 11، 145، 159، 551

رویکرد بومی: 59

رویکردهای محتوایی: 38

رویکرد عملیاتی: 345، 346، 360

رویکرد فرایندی: 345، 346، 347، 360

زنجیره ارزش: 6، 14، 15، 19، 41، 51، 52، 91، 159، 167، 202، 259، 263، 265، 266، 278، 299، 309، 319، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 374، 375، 376، 377، 378، 379، 380، 381، 382، 383، 384، 386، 387، 391، 392، 412، 502

ساختار صنعت: 154، 159، 160، 175، 177، 185، 186، 188، 213، 216، 218

ساختار-رفتار-عملکرد: 151، 161

سازمان یادگیرنده: 340، 341

سایمون: 35، 76

سطح اجتماعی راهبردها: 33

سطح دولت: 6

سطح شبکه راهبردها: 33، 470

سطح ملّی: 2، 9، 10، 11، 12، 15، 18، 32، 33، 62، 72، 83، 88، 92، 103، 104، 105، 107، 110، 111، 112، 114، 117، 118، 132، 134، 145، 147، 155، 158، 159، 160، 162، 163، 164، 168، 180، 212، 215، 217، 226، 227، 254، 259، 260، 261، 262، 274، 276، 277، 278، 286، 287، 288، 290، 291، 302، 321، 338، 345، 368، 389، 411، 412، 413، 417، 418، 419، 420، 443، 446، 465، 494، 501

سلزنیک: 35

سلسله مراتب تحلیل منابع: 267، 291

سلسه مراتب اهداف: 446

سناریوپردازی: 18، 75، 110، 122، 141، 142، 147، 412، 522

سناریوشناسی: 142، 147

سناریوهای اکتشافی: 143

سناریوهای پنهان: 143

سناریوهای چندگانه: 141

سناریوهای متوالی: 142

سند راهبردی: 12، 13، 20

سهم بازار: 180، 199، 233، 235، 236، 239، 449، 457

سیرت: 35

سیستم مدیریّت دانش: 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 365

سیستم ارزش: 41، 465

شبکه ارزش: 43، 49، 81، 91، 151، 154، 158، 194، 197، 198، 214، 218، 383، 413، 538

شبکه راهبردها: 9، 341، 424، 547

شعور متعارف مدیران: 36، 38

شکاف فراسیاستی: 483، 484

شولز: 38، 60، 73

ضمیمه‍ها: 505

طوفان مغزی: 142، 148

عبداللّهی: 27

عقلانیّت: 73، 76، 78

عوامل حیاتی موفقیّت: 19، 20، 106، 107، 148، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 252، 253، 254، 265، 299، 375، 389، 390، 391، 392، 397، 399، 400، 402، 410، 412، 522، 523، 527، 555

عوامل کلان اقتصادی-مالی: 122

عوامل کلان سیاسی-قانونی: 132

عوامل کلان علمی-فناوری: 134

عوامل کلان فرهنگی- اجتماعی: 127، 553

فایول: 35

فقرزدایی: 215، 261، 378، 382، 445، 446، 486، 495

فقیهی: 25

فن دلفی: 141، 148

قابلیّت تقلید: 288، 306

قابلیّت تناسب: 286، 306، 455

قابلیّت جایگزینی: 286، 306

قابلیّت دوام: 287، 306

قابلیّت راهبردی: 13، 323، 357، 383

قابلیّت رؤیت آینده: 116، 117، 121، 144

قابلیّت نوآورانه: 285، 306، 392

قاموس: 27

کارت امتیازی متوازن: 53، 81، 535

کارلوپیو: 15

کاهش هزینه: 15، 190، 202، 203، 204، 279، 284، 286، 296، 308، 327، 380، 449

کتاب الجهاد الاقتصادی: 494

کریستنسن: 36، 263

کنترل راهبردی: 26، 68، 404، 535

گرنت: 60، 298

گروه مشاوران بوستن: 39، 537

گنجعلی: 27

لالجانی: 55

لنز راهبرد: 60، 73، 92، 99

لنز طراحی: 74، 75، 92، 95، 146

لنزهای راهبرد: 73، 98، 146، 551

لیندبلوم: 76

ماتریس جنرال الکتریک: 39

ماتریس رشد-سهم بازار: 39

مارچ: 35

مأموریت: 96، 433، 434، 454، 455، 457، 458، 459

مأموریّت محصول محور: 442، 445

مأموریّت مشتری محور: 442، 443، 445

مبانی اخلاقی مدیریّت راهبردی: 540

مبانی اقتصادی: 59، 516، 539

مبانی رفتاری: 59، 516، 540

مبانی فلسفی: 8، 59، 94، 516، 539

مبانی فلسفی مدیریّت راهبردی و راهبرد: 516، 539

مجلّات تخصصی راهبرد: 80، 93

مجلوف: 43، 50

مجلّه مدیریت راهبردی: 42

مجمع جهانی اقتصاد: 41

محتوای راهبرد: 70، 71، 72، 75

محصولات و خدمات جایگزین: 162، 163

محیط راهبردی: 9، 16، 18، 20، 101، 103، 105، 106، 107، 111، 120، 151، 212، 235، 243، 245، 246، 248، 249، 252، 253، 254، 266، 267، 279، 301، 302، 379، 390، 393، 394، 395، 396، 397، 398، 400، 401، 406، 410، 412، 421، 446، 447، 463، 490، 522، 555

محیط رقابتی: 10، 38، 52، 154، 190، 199

محیط سیاست: 9، 105، 121، 123، 220

محیط صنعت و بخش: 18، 111، 113، 153، 154، 156، 158، 246، 248، 249، 252

محیط کلان: 18، 109، 110، 111، 113، 122، 141، 147، 150، 156، 236، 246، 248، 249، 252، 259، 412، 446، 522، 523، 524، 555

مدل دلتا: 43، 50، 91، 264، 538

مدیریّت راهبردی: iii، v، 1، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 21، 22، 23، 24، 26، 28، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 42، 44، 45، 46، 48، 51، 53، 54، 55، 58، 59، 60، 67، 73، 74، 78، 80، 81، 82، 83، 87، 90، 93، 94، 97، 99، 103، 106، 110، 130، 155، 189، 228، 260، 261، 262، 264، 326، 397، 399، 404، 409، 410، 463، 470، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516، 517، 518، 519، 520، 522، 523، 530، 536، 538، 539، 540، 542، 547، 551

مدیریت عمومی: 35، 36

مرحله افول: 179، 180، 249

مرحله بلوغ: 172، 179، 180، 249

 

مرحله توسعه: 177، 178، 249، 523

مرحله رشد: 134، 178، 179، 249

مرحله شُک: 178، 179

مزیّت رقابتی: 19، 41، 153، 185، 209، 219، 243، 270، 291، 292، 369، 496

مزیّت همکاری: 19، 369

مسائل استراتژیک: 20

مسائل اکتشافی: 406

مسائل توصیفی: 403، 407، 422

مسائل جهاد اقتصادی: 84، 114، 143، 403، 404، 405، 407، 410، 414، 415، 416، 417، 418، 423، 424، 425، 529، 550

مسائل راهبردی: 19، 36، 62، 66، 73، 83، 84، 87، 106، 142، 244، 245، 265، 390، 404، 405، 406، 410، 414، 418، 419، 420، 421، 422، 423، 424، 425، 515، 528، 529

مسائل نوظهور: 144، 406، 407، 410، 411، 414، 420، 422، 425

مسئولیت اجتماعی: 41، 429، 430، 453، 530

مشتری محوری: 228، 229، 238

مشتریان: 19، 51، 52، 63، 65، 107، 112، 118، 158، 162، 164، 166، 170، 173، 175، 190، 192، 194، 196، 204، 205، 212، 219، 220، 221، 222، 227، 228، 229، 230، 231، 234، 236، 238، 239، 247، 249، 268، 271، 274، 281، 282، 289، 296، 306، 319، 374، 381، 385، 387، 413، 442، 443، 444، 522، 523، 527، 554

مشروعیّت: 73، 76، 77، 472، 474

مکاتب: 16، 17، 18، 26، 31، 32، 34، 35، 48، 54، 55، 56، 57، 58، 70، 91، 92، 98، 109، 144، 393، 488، 507، 516، 520، 538، 550

مکاتب توصیفی: 18، 58، 91، 92، 144

مکتب تجویزی: 18، 48، 55

مکتب ترکیبی: 55

مکتب طراحی: 36، 37، 55، 92، 393

منابع پیشرفت: 291

منابع جنبی: 292

منابع غیر قابل تقلید: 167، 306، 309

منابع مشهود: 45، 267، 269، 272، 273، 274، 276، 286، 287، 289، 290، 294، 302، 303، 313، 391، 418، 423

منابع موجود و اکتسابی: 284، 306

منابع نامشهود: 138، 272، 274، 275، 276، 289، 303، 311، 323، 358

منحنی یادگیری: 39

منحنی تجربه: 180

موانع خروج: 173، 180، 216

مهدوی کنی: 24

مینزبرگ: 16، 35، 36، 42، 47، 48، 54، 55، 60، 63، 64، 66، 67، 70، 176، 513، 519، 538

نالبوف: 49، 197

نرخ تغییرات محیطی: 116، 117، 144

نظام بانکداری: 159، 545، 546، 547

نظام حکمرانی ملّی: 1، 6، 11، 86، 105، 113، 115، 119، 121، 137، 143، 243، 246، 248، 261، 262، 265، 268، 273، 274، 279، 286، 289، 298، 308، 317، 336، 337، 338، 357، 359، 392، 395، 396، 397، 400، 401، 405، 406، 416، 423، 425، 428، 430، 441، 445، 447، 449، 450، 474، 476، 478، 500

نقاط عطف راهبردی: 61

نقاط مرجع راهبردی: 53

نوآوری: 14، 38، 74، 77، 86، 88، 92، 96، 136، 138، 165، 170، 176، 261، 267، 268، 275، 281، 282، 283، 285، 286، 287، 306، 311، 312، 313، 348، 355، 442، 449، 453، 507، 535، 537، 554، 560

نیروهای رقابتی: 40، 41، 43، 50، 90، 113، 118، 158، 159، 161، 162، 163، 175، 177، 212، 213، 214، 218، 248، 317، 523، 553

وارد شوندگان جدید: 165، 205، 206

ورنرفلت: 42، 44

ویتینگتون: 35، 54، 58، 538

ویک: 73

هزینه مبادلات: 53، 264، 538

هکس: 43، 50

همکاری مبتنی بر اعتماد: 11، 16، 141، 145، 154، 155، 158، 214، 537، 554

همل: 51، 52، 79

هندرسن: 39، 537

یادگیری راهبردی: 10، 70، 72، 73، 92، 146، 321، 552

یادگیری عملی و نظری: 340