باسمه تعالی عظم شأنه

ضمیمه اوّل:
سیر مطالعاتی و مأخذ‍شناسی مدیریّت راهبردی

مقدمه

1. روشهای شناخت منابع و مآخذ مدیریّت راهبردی

1-1. مرور کتاب‍های مدیریّت راهبردی در مجلّات معتبر

2-1. ناشران معتبر مدیریّت راهبردی 

3-1. شناخت منابع پژوهشی و آموزشی دانشکده‍های مدیریّت

4-1. پایگاه‍های اطّلاعاتی کتاب‍ها و مجلّات

5-1. کتابخانه‍های دانشگاهی

6-1. سایت‍های ویژه فروش کتاب در بخش بهترین فروش‍ها

7-1. ارتباط با متخصّصان دانش راهبرد

8-1. مآخذ آخر فصل‍های کتاب‍ها یا مقاله‍‍های علمی- پژوهشی

9-1. سایت‍های فعّال مدیریّت راهبردی

10-1. مجلّات معتبر مدیریّت راهبردی

11-1. اطّلاعات کتاب شناختی  کتاب‍های معتبر

12-1. دروس دانشگاهی مدیریت راهبردی

13-1. پیگیری تألیفات متفکران مدیریت راهبردی

14-1. انجمن‍های مدیریّت راهبردی

15-1. مراجعه به سیر کتاب‍ها

16-1. استفاده از کتاب‍شناسی‍های موجود

17-1. سایر روش‍های مکمّل شناخت مآخذ

2. نقشه مطالعه راهبرد و مدیریّت راهبردی و مآخذ آن

نقشه مذکور در چند قطعه زیر ترسیم شده است:

  • فرایند مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • نظریّه‍‍های مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مکاتب مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مبانی اقتصادی مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مبانی فلسفی مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • مبانی رفتاری مدیریّت راهبردی و راهبرد
  • روش‍شناسی مدیریّت راهبردی و راهبرد 
  • نظریّه‍‍پردازی مدیریّت راهبردی و راهبرد

1-2. فرایند راهبرد و مدیریّت راهبردی 

1-1-2. مفاهیم راهبرد و مدیریّت راهبردی

2-1-2. مآخذ سیر تکامل راهبرد و مدیریّت راهبردی

3-1-2. تفکّر راهبردی

4-1-2. تصمیمگیری راهبردی

5-1-2. تحلیل محیط راهبردی

6-1-2. تحلیل منابع،  قابلیّتها و شایستگیها

7-1-2. مدیریّت مسائل راهبردی 

8-1-2.  چشمانداز راهبردی و بیانیه مأموریّت

9-1-2. ارزیابی و انتخاب راهبرد (سطوح راهبرد)

10-1-2. راهبرد در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

11-1-2. سیستم‍های اطّلاعات راهبردی

12-1-2. اجرای راهبرد

13-1-2. کنترل راهبردی

14-1-2. کارت امتیازی متوازن

2-2. نظریّه‍‍های مدیریّت راهبردی و راهبرد

1-2-2. مدیریّت عمومی و سیاست کسبوکار

2-2-2.  برنامهریزی سازمان

3-2-2. تألیفات گروه مشاوران بوستن و مک کینزی

3-2. مکاتب مدیریّت راهبردی و راهبرد

4-2. مبانی اقتصادی مدیریّت راهبردی و راهبرد

5-2. مبانی فلسفی مدیریّت راهبردی و راهبرد

6-2. مبانی رفتاری مدیریّت راهبردی و راهبرد

7-2. روش شناسی راهبرد و مدیریّت راهبردی

8-2 . راهبرد و سایر علوم