باسمه تعالی عظم شأنه

سلام خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر بنی اسد
من دو عنوان کتاب میخواستم پیدا نکردم. لطفاً راهنمایی بفرمایید:
1. Media Performance:mass communication and the public interest
2.mass communication theory:an introduction
کتابها از آقای Denis McQuail

سلام
من از نویسنده فوق کتابهای زیر را پیدا کردم
http://libgen.org/get?nametype=orig&md5=8449478239641C2AC66AAD8EC2FD4812
http://libgen.org/get?nametype=orig&md5=F3377A82842EE3C6A945E56F6E23DAAE
http://libgen.org/get?nametype=orig&md5=365765DF732E7C563CE195026875179A
http://libgen.org/get?nametype=orig&md5=29788C38FD5DBB3BC041A34A602CE508
http://libgen.org/get?nametype=orig&md5=42E0E6ECC9C8F5365D36A231414FB2B9