در پرس و جویی که ار همکاران داشتم. از ایشان پرسیدم که یکی از کتاب‌های خوب منابع انسانی را برایم معرفی کنند. ایشان بر خلاف کتاب‌هایی که بیشتر در بین ما رایج است گفتند که کتاب خوب مفید و ارزشمند است. در این صفحه شما به پاورپوینت این کتاب دسترسی خواهید داشت. 

 

تصویر کتاب بهلندر

Title: Managing Human Resources

Author: Bohlander, Snell ,Sherman

Publisher:South Western Publishing

Edition:13 edition (2004)

Language: English

Table Of Content

Part 1: Human Resources Management in Perspective

The Challenge of Human Resources Management

Equal Employment Opportunity and Human Resources Management

Part 2 Meeting Human Resources Requirements

Job Requirements and Designing Organizations to Achieve Human Resources Productivity

Human Resources Planning and Recruitment

Selection

Part 3:  Developing Effectiveness in Human Resources

Training and Development

Career Development

Appraising and Improving Performance

Part 4 Implementing Compensation and Security

Managing Compensation

Incentive Compensation

Employee Benefits

Safety and Health in the Work Environment

Part 5 Enhancing Employee-Management Relations

Employee Rights and Discipline

The Dynamics of Labor Relations

Collective Bargaining and Contract Administration

Part 6 Expanding Human Resources Management Horizons

International Human Resources Management

Creating a High-Performance Environment