بازآفرینی مدیریت در قرن جدید تأکید و سخن جدی گری همل است. عمده تحقیقات وی روی نوآوری استراتژیک متمرکز است برای مشاهده ویدیوها و آشنایی با اندیشه‌های وی سایت زیر را ملاحظه فرمایید:

http://www.managementexchange.com