با فاطمه ما...  بی فاطمه ما...

بی فاطمه ما خزانیم، زمستانیم

بی فاطمه ما خشکیم، بیابانیم

 

با فاطمه ما بهاریم، تابستانیم

با فاطمه ما سرسبزیم، گلستانیم

 

بی فاطمه ما غروبیم، تاریکیم

بی فاطمه ما کوریم، پریشانیم

 

با فاطمه ما طلوعیم، آفتابیم

با ‌فاطمه ما نوریم، فروزانیم

 

بی ‌فاطمه ما حیرانیم، بی‌پناهیم

بی ‌فاطمه ما گریانیم، پرگناهیم

 

با فاطمه ما ابریم، بارانیم

با فاطمه ما آبیم، آسمانیم

سروده بنی‌اسد (‌اردیبهشت‌ماه 1391)