بسم الله الرحمن الرحیم

از یکی از استادان دانشگاه که بیش از سی سال از عمرش را در دانشگاه‌های برتر آمریکا به تحصیل و تدریس پرداخته است پرسیدم:

به نظر شما چرا استادان دانشگاه هاروارد و سایر دانشگاه‌ها اینگونه تولیدات ارزشمندی دارند و همواره به ایده‌های جدید و عملیاتی کردن آنها می‌پردازند؟

پاسخ ایشان مختصر و مفید بود:

1- بزرگترین و مهترین استادان دنیا بیش از 4 ساعت در هر نیسمال تحصیلی تدریس نمی‌کنند و بقیه وقت خود را صرف تفکر، مطالعه و ایده‌پردازی می‌کنند.

2- هر استاد چند کمک استاد (teacher assistant)‌ دارد که در پژوهش‌ها و مخصوصاً پژوهش‌های موردی و تحلیل صنعت و بازار وی را کمک می‌کند.

این پاسخ کوتاه، اما پند آموز است. با تدریس کمتر، فرصت فکر بیشتر را خواهیم داشت و ایده‌ها از افکار ما می‌جوشند.

استفاده از کمک استاد در درجه اول جانشین‌پروری است و سپس کار گروهی با همکاری یکدیگر.