4- ورورد منابع و مآخذ از گوگل دانش‌پژوه و وب‌سایتهای مهم

برخی از وب‌سایتها و بانک‌های اطلاعاتی وجود دارند که مقالات و مستندات پژوهشی را در وب نمایه می‌کنند. یکی از مهمترین و در عین حال بزرگترین پایگاه نمایه مقالات گوگل دانش‌پژوه است که با تنظیمات زیر می‌توان به طور مستقیم اطلاعات را از این پایگاه به نرم‌افزار سیتاوی ارسال کرد. در استفاده از این روشِ ورود اطلاعات نکته حائز اهمیت این است که دقت و  صحت آن از ورود مستقبم از بنک اطلاعاتی مجله و مقاله کمتر است. به عنوان مثال اگر شما به دنبال مقاله‌ای درباره پژوهش کیفی هستید. این مقاله هم گوگل دانش‌پژوه نمایه شده است و هم در پایگاه اطلاعاتی که مجله مربوط به مقاله را نمایه می‌کند. طبیعی است که دریافت اطلاعات این مقاله از پایگاه اصلی آن دقیق تر است. و علاوه بر این، خلاصه و برخی دیگر از اطلاعات مربوط به مقاله را نیز ارسال می‌کند. 

برای ارسال مآخذ از این وب‌سایت  گام های زیر را دنبال کنید:

1- از بالای صفحه گوگل، گوگل دانش‌پژوه (google scholar) را انتخاب کنید.( شماره 1الی 4)


ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی

ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی


ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی


2- به منوی تنظیمات دانش‌پژوه رفته و همانند شکل زیر تنظمیات را انجام دهید. (‌این تنظیمات برای نمایش ورود مآخذ به نرم‌افزارهای مدیریت مآخذ و سازماندهی دانش است).

ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی

ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی


3- در گوگل دانش‌پژوه، عنوان یا موضوع پژوهش خود را جستجو کنید. همانطورکه در شماره 9 دیده می‌شود قابلیت وارد کردن مآخذ به اندنوت فراهم شده است و در پایان صفحه (شماره 10)‌می توان تمامی اطلاعات موجود در یک صفحه را وارد سیتاوی کرد. (‌توضیح: ورود اطلاعات به اندنوت دقیقاً برای سیتاوی هم کاربرد دارد)

ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی

4- پس از کلیک کردن روی شماره 9  مرورگر موزیلا همانند شکل زیر از شما مکان ذخیره فایل را می‌خواهد. و ادامه کار همانند مراحل 7-3-2 از آموزش ورورد مآخذ از سایت وایلی است.

ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی

5- اگر از گام سوم بالا شماره 10 را کلیک کنید، 10 مأخذ همانند شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد که به اختیار می‌توانید همه یا تعدادی از آنها را وارد نرم‌افزار کنید.
ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی

6- تنظیمات پیشرفته مربوط به شماره 10 بالا را نشان می‌دهد
ورود مآخذ و منابع از گوگل دانش‌پژوه به نرم افزار مقاله‌نویسی سیتاوی
7- ادامه ورود مآخذ همانند کارگاههای قبلی است که در صفحه مربوط به وایلی به تفصیل توضیح داده شد.