3- ورود مآخذ از پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی به نرم‌افزار سیتاوی

3-3. ورورد منابع و مآخذ کتاب‌ها و مقالات از پایگاه اطلاعاتی جی استور Jstor

پایگاه اطلاعاتی Jstor‌ برای جستجو و دریافت مقالات کلاسیک از اهمیت بالایی برخوردار است. این بانک بر عکس سایر بانک‌ها تمرکز خود را بر آرشیو کردن اولین نسخه‌های مقالات و مجلات متمرکز کرده است که بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است. برای پژوهشگرانی که قصد جستجو درباره تاریخچه موضوع خود را دارند یا به دنبال مقالات اولیه و قدیمی برخی از مجلات هستند این بانک مفید است. برای ورود اطلاعات از این پایگاه به نرم‌افزار سیتاوی گام‌های زیر را دنبال کنید:

3-3-1. ابتدا از طریق دانشگاه خود یا وب سایت این پایگاه وارد پایگاه اطاعاتی شوید.

3-3-2. متناسب با موضوع پژوهش، یک شماره از نشریه مورد نظر را انتخاب کرده یا به جستجوی پیشرفته موضوع خود در پایگاه بپردازید:

3-3-3. بر اساس علاقه خود از نتایج حاصل شده، مواردی را انتخاب و سپس رویشماره ... کلیک کنید

3-3-4. ادامه نرم‌افزار را همانند 7-2-3 به بعد از آموزش وایلی پیگری کنید.

کارگاه قبل                                                        کارگاه بعد