3- ورود مآخذ از پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی به نرم‌افزار سیتاوی

3-2. ورورد منابع و مآخذ کتاب‌ها و مقالات از پایگاه اطلاعاتی امرالد Emerald

پایگاه اطلاعاتی امرالد یکی از بهترینپایگاه‌ها در زمینه کتاب‌ها و مقالات است. معمولاً اکثر دانشگاه‌های ایران این پایگاه را عضو هستند. ارسال مآخذ از پایگاه امرالد به نرم‌افزار کمی پیچیده‌تر از سایر پایگاه‌های اطلاعاتی است. برای ارسال مآخذ به نرم‌افزار سیتاوی گام‌های زیر را دنبال کنید:

1- بهتر است ابتدا در این پایگاه اطلاعاتی عضو شوید چون امکان ذخیره تعداد بیشتری از مآخذ و تاریخچه جستجو را برای شما فراهم می‌کند.


2- پس از عضویت وارد پایگاه اطلاعاتی شوید:


3- دکمه your profile را از بالای صفحه کلیک کنید.


4- همانند شکل زیر marked list ‌را انتخاب کنید:

5- متناسب با جستجوی خود یک لیست جدید ایجاد کنید (‌در اینجا لیست research methodology را اضافه می کنیم)


6- جستجوی خود را خواه پیشرفته خواه ساده در پایگاه اطلاعاتی انجام دهید:

7- سپس نتایج دلخواه را انتخاب و در فهرست research methodology  قرار دهید.

8- مجدداً به your profile رفته و از قسمت marked list ‌موجود در صفحه research methodology  را انتخاب کنید

9- مآخذ مورد نظررا انتخاب و  از طریق شماره .. آنها را به نرم‌افزار ارسال کنید.

10- ادامه کار و مشاهده مأخذ در سیتاوی همانند آموزش شماره 7-3-1به بعد در پایگاه اطلاعاتی وایلی است.


کارگاه قبل                                                       کارگاه بعد