باسمه تعالی عظم شأنه

استاد علی انسانی به عنوان یکی از شاعران شاخص عرصه شعر آئینی در کتاب 'دل سنگ آب شد' اشعاری را در رثای حضرت فاطمه (س) سروده است. ابیاتی از مثنوی 266بیتی آینه ها را زمزمه کنید:

 یافتم میقات من پشت در است
حفظ « ربّ البیت » از حج برتر است

رمی شیطان کردم از امر جلیل
تابگیرم کعبه از اصحاب فیل

بسته بودم پشت در اِحرام خود
رهسپر کردم به مسجد گام خود

سعی کردم تا نماند فاصله
از صفا تا مروه کردم هروله

گفتم او شمع است و من پروانه ام
بر نگردم بی علی در خانه ام

حج من رخسار حیدر دیدن است
طوف من ، دور علی گردیدن است

آنقدر ای قبله ی بیت الحرام
دور تو گشتم که شد حجّم تمام

مأخذ: محترق‌الزهرا (س)