۲۰ مطلب با موضوع «مدیریت استراتژیک :: کتاب‌ها :: مدیریت استراتژیک جهاد اقتصادی» ثبت شده است

نمایه کتاب مدیریت راهبردی

باسمه تعالی عظم شأنه

نمایه

ابررقابت: 43، 49، 91، 103، 120، 145، 154، 177، 185، 186، 218، 413، 523، 553

ابهام عِلّی: 290

اتحّادهای راهبردی: 185، 193، 205، 206

ادغام رو به پایین:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فهرست منابع و مآخذ کتاب مدیریت راهبردی

باسمه تعالی عظم شأنه

1. Carroll AB, Buchholtz AK. Business & society: Ethics and stakeholder management. 7th ed. Mason OH: South-Western Cengage Learning; 2009.

2. Johnson G, Scholes K, Whittington R. Fundamentals of strategy. Harlow Essex England ;, New York: FT Prentice Hall; 2009.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

ضمیمه اوّل: سیر مطالعاتی و مأخذشناسی مدیریّت راهبردی

باسمه تعالی عظم شأنه

ضمیمه اوّل:
سیر مطالعاتی و مأخذ‍شناسی مدیریّت راهبردی

مقدمه

1. روشهای شناخت منابع و مآخذ مدیریّت راهبردی

1-1. مرور کتاب‍های مدیریّت راهبردی در مجلّات معتبر

2-1. ناشران معتبر مدیریّت راهبردی 

3-1. شناخت منابع پژوهشی و آموزشی دانشکده‍های مدیریّت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل دوازدهم: سطوح سیاست‍ها و راهبردها

باسمه تعالی عظم شأنه

بخش پنجم: توسعه و اجرای راهبردهای ملّی و  بین‍المللی جهاد اقتصادی

فصل دوازدهم: سطوح سیاست‍ها و راهبردهای جهاد اقتصادی

سطوح سیاست‌ها و راهبردها

رهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل یازدهم: چشم‌انداز راهبردی و مأموریت

باسمه تعالی عظم شأنه

بخش چهارم:
چشم‍انداز راهبردی و بیانیه مأموریّت

مقدمه

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتوی ایمان و عزم ملّی و کوشش برنامه‍ریزی شده و مدبّرانه جمعی و در مسیر تحقّق آرمان‍ها و اصول قانون اساسی در چشم‍انداز بیست‍ساله:

 ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اوّل اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویّت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.

 

فصل یازدهم: چشم‍انداز راهبردی و مأموریّت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل دهم: مسائل و تصمیم‌های راهبردی

باسمه تعالی عظم شأنه

فصل دهم: مسائل و تصمیم‍های راهبردی

رهآوردها و اهداف یادگیری

1- مسائل جهاد اقتصادی را شناسایی و اولویّت‍بندی کنید.

2- مسائل جهاد  اقتصادی درونی را که حاصل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍های ملّی است شناسایی کنید.

3- مسائل جهاد اقتصادی ملّی را که حاصل فرصت‍ها و چالش‍های جهاد اقتصادی-مالی، سیاسی-قانونی، فناوری-اطّلاعاتی و فرهنگی-اجتماعی کشور است شناسایی کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل نهم: ره‌آوردهای تحلیل منابع، قابلیّتها و شایستگیها

باسمه تعالی عظم شأنه

 

فصل نهم: ره‍آوردهای تحلیل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

رهآوردها و اهداف یادگیری

1. شناخت ره‍آوردهای حاصل از فنون و ابزارهای تحلیل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها؛

2. تبیین نحوه حصول قوّت‍ها و ضعف‍ها از فنون تحلیل منابع؛

3. توصیف عوامل حیاتی موفقیّت حاصل از منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها؛

4. شناسایی منشأ عوامل حیاتی موفقیّت؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل هشتم: زنجیره ارزش سازمان، صنعت و ملّی

باسمه تعالی عظم شأنه

چارچوب تحلیلی این فصل به صورت زیر است (‌بخش‌های تیره در مدل)

تحلیل زنجیره ارزش، سیستم ارزش و زنجیره ارزش ملی به همراه آمایش سرزمین

رهآوردها و اهداف یادگیری

1. تحلیل زنجیره ارزش سازمانی را متناسب با جهت‍گیری‍های مأموریتی سازمان خود برای تحقّق اهداف جهاد اقتصادی؛

2. شناسایی فعّالیّت‍های اوّلیه و ثانویّه زنجیره ارزش سازمانی؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل هفتم: توسعه منابع، قابلیت‌ها و شایستگی‌ها

باسمه تعالی عظم شأنه

چارچوب تحلیلی فصل هفتم: موارد مورد بحث در این فصل در مدل تیره رنگ نمایش داده شده اند:

توسعه منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌های ملّی و سازمانی

رهآوردها و اهداف یادگیری

1. شناخت ضرورت توسعه منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها در نظام حکمرانی ملّی

2. توصیف پویایی رقابت و پویایی منابع

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل ششم: تحلیل منابع، قابلیّت‍ها و شایستگی‍ها

باسمه تعالی عظم شأنه

بخش سوّم: تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌های ملّی و سازمانی

چارچوب تحلیل این بخش

تحلیل منابع، قابلیّت‌ها و شایستگی‌های ملّی و سازمانی

فصل ششم:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل پنجم: ره‌آوردها و راهبردهای تحلیل محیط

باسمه تعالی عظم شأنه

فصل پنجم: ره‍آوردها و راهبردهای تحلیل محیط

بخش‌های تیره در چارچوب زیر موضوع بحث این فصل هستند:

تحلیل محیط استراتژیک: ره‌آوردها و راهبردهای محیط خارجی

رهآوردها و اهداف یادگیری

1. تحلیل رقابت و نیازمندی‍های مشتری به منظور شناسایی فرصت‍ها برای مزیّت رقابتی در یک صنعت (عوامل حیاتی موفقیّت)؛

2. شناخت فرصت‍ها و تهدیدات محیطی حاصل از سه فصل قبل؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل چهارم: تحلیل رقیبان، مشتریان و بازار

باسمه تعالی عظم شأنه

فصل چهارم: تحلیل رقیبان، بازار و مشتریان

در چارچوب زیر بخش‌های تیره مربوط به تحلیل این فصل هستند:

تحیلیل محیط استراتژیک: تحلیل رقیبان، بازار و مشتریان

رهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل سوم: محیط صنعت و بخش‌ها

باسمه تعالی عظم شأنه

فصل سوّم: محیط صنعت و بخش‌ها

چارچوب تحلیلی فصل سوم: بخش‌های تیره از مدل زیر در این فصل تحلیل می‌شوند:

تحلیل محیط استراتژیک: تحلیل محیط صنعت و رقابت

ره‍آوردها و اهداف یادگیری

1. شناخت ساختار رقابتی صنعت برای افزایش سودآوری در عرصههای جهاد اقتصادی؛

2.  شناخت ساختار رقابتی بخشها برای افزایش ارزش افزوده ملّی در عرصههای جهاد اقتصادی؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل اوّل: مفاهیم و الگوهای مدیریّت راهبردی

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفاهیم و الگوهای مدیریت راهبردی

ره‌آوردها و اهداف یادگیری

1. توصیف الگوی جامع مدیریّت راهبردی در تدوین، اجرا و ارزیابی راهبردهای جهاد اقتصادی 

2. تبیین سیر تکامل مفاهیم مدیریّت راهبردی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: پیشگفتار نویسنده

ما جهاد اقتصادى را یک ضرورت براى کشور میدانیم، نه صرفاً یک اولویّت؛ یک نیاز قطعى است. مقام معظم رهبری (06/06/1390)

سپاس از خالق بیهمتا

حمد و سپاس بیکران، سزاوار خدایی است که مالک حقیقی هفت آسمان و زمین و آنچه در آنها و بین آنها است و مالک عرش عظیم است؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست جداول

 فهرست جداول

جدول 1) سند راهبردی کتاب       13

جدول 2) ابزارها و فنون تحلیل محیط راهبردی  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست شکل‌ها و نمودار‌ها

شکل 1) فرایند راهبرد        17

شکل 2) نوع شناسی مکاتب بر اساس شکل‌گیری و الگوهای راهبرد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی: فهرست مطالب

 

فهرست اجمالی

فهرست تفصیلی

فهرست شکلها

فهرست جداول

سخن ناشر

ولله الحمد

پیشگفتار نویسنده

سند راهبردی کتاب

چارچوب کتاب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

کتاب مدیریت راهبردی با تأکید برجهاد اقتصادی: منبع درسی مدیریت استراتژیک کارشناسی و کارشناسی ارشد

این کتاب به عنوان منبع درسی مدیریت استراتژیک برای کلاس‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، تدوین استراتژی و استراتژی در بخش دولتی و عمومی در مقطع کارشناسی ارشد (‌و در برخی موارد برای دوره کارشناسی ( مشروط به گذراندن پیش‌نیازها و آشنایی با مفاهیم استراتژی) ) قابل استفاده است

بخش مدیریت راهبردیِ کتاب مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی حاصل فیش برداری و مطالعه 8 سال اینجانب در این زمینه است. با تشویق استادان محترم  به خصوص جناب آقای دکتر باقری و دیگر عزیزان، تألیف این کتاب را به صورت جدی  از مهرماه نود شروع کردم که در بهمن ماه به اتمام رسید و دانشگاه امام صادق علیه السلام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

گفتگو با رادیو اقتصاد درباره کتاب مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی

در این گفتگو به مدت یک ساعت درباره کتاب مدیریت راهبردی با تأکید بر جهاد اقتصادی توضیح داده شده است. لطفاً ابتدا به آدرس زیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد