۶ مطلب با موضوع «اینترنت و کامپیوتر در آموزش و پژوهش :: کتاب کاربرد اینترنت در مدیریت» ثبت شده است

فصل سوم: شناسایی واژگان کلیدی پژوهش

مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان

 جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهشرهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل دوم: جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش


مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان

 جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش


رهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل اول: شناخت منابع پژوهشی مدیریت و دروس دانشگاهی


مأخذ مورد مطالعه
فصل اول کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت
با عنوان: شناخت منابع پژوهشی مدیریترهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

مفاهیم، ضرورت‌ها و الگوی شبکه‌ای کاربرد اینترنت و کامپیوتر در مدیریت

بسم الله الرحمن الرحیم


 جلسه اول : مفاهیم و کاربردهای اینترنت در آموزش و پژوهش

مأخذ مورد مطالعه: پیش‌گفتار کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت

متن کامل پیش‌گفتار

در این جلسه به ضرورت و کاربرد اینترنت در آموزش و پژوهش پرداخته شد. الگوی شبکه‌ای زیر به عنوان چارچوب اصلی پژوهش در اینترنت در طول نیمسال بحث و بررسی می‌شود. این الگو دارای 9 گام شبکه‌ای و در هم تنیده است. در توضیح سازماندهی دانش پژوهشی نرم‌افزار سیتاوی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت جلد اول: راهبردهای جست‌وجو در پژوهش‌های مدیریت

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت  جلد اول: راهبردهای جستجو در پژوهش‌های مدیریت

منبع درسی کلاس‌های کاربرد کامپیوتر در مدیریت و رشته‌های مختلف علوم اجتماعی

کتاب اینترنت و رایانه در مدیریت، مجموعه سه جلدی است که جلد اول آن به همت دانشگاه امام صادق علیه آلسلام چاپ شده است. دو جلد دیگر در دست تألیف است. در جلد اول به چهار بخش اصلی از چارچوب کتاب تحت عنوان بررسی منابع پژوهشی، شناخت موضوع و مسأله پژوهش، روش‌های شناسایی کلید واژه‌ها و همچنین عملگرها برای ترکیب بهینه واژگان پرداخته شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

پیشگفتار کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت (‌جلد اول)


سپاس از خالق بیهمتا

حمد و سپاس بیکران، سزاوار خدایی است که مالک حقیقی هفت آسمان و زمین و آنچه در آنها و بین آنها است و مالک عرش عظیم است؛ و جمع انسانهای اعصار تاریخ، نعمتهای بیپایانش را نتوانند شمرد؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد