مأخذ مورد مطالعه

فصل چهارم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان:

ترکیب و جستوجوی واژگان پژوهش

الگوی شبکه‌ای پژوهش در اینترنت عملگرها و ترکیب واژگان پژوهش

 

ره‌آوردها و اهداف یادگیری