۶ مطلب با موضوع «اینترنت و کامپیوتر در آموزش و پژوهش :: طرح درس کامپیوتر و اینترنت در مدیریت» ثبت شده است

فصل سوم: شناسایی واژگان کلیدی پژوهش

مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان

 جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهشرهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل دوم: جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش


مأخذ مورد مطالعه: فصل دوم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان

 جستجوی پیشینه نظری، تجربی و روش‌شناسانه پژوهش


رهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل اول: شناخت منابع پژوهشی مدیریت و دروس دانشگاهی


مأخذ مورد مطالعه
فصل اول کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت
با عنوان: شناخت منابع پژوهشی مدیریترهآوردها و اهداف یادگیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

مفاهیم، ضرورت‌ها و الگوی شبکه‌ای کاربرد اینترنت و کامپیوتر در مدیریت

بسم الله الرحمن الرحیم


 جلسه اول : مفاهیم و کاربردهای اینترنت در آموزش و پژوهش

مأخذ مورد مطالعه: پیش‌گفتار کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت

متن کامل پیش‌گفتار

در این جلسه به ضرورت و کاربرد اینترنت در آموزش و پژوهش پرداخته شد. الگوی شبکه‌ای زیر به عنوان چارچوب اصلی پژوهش در اینترنت در طول نیمسال بحث و بررسی می‌شود. این الگو دارای 9 گام شبکه‌ای و در هم تنیده است. در توضیح سازماندهی دانش پژوهشی نرم‌افزار سیتاوی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

طرح درس کاربرد اینترنت و کامپیوتر در مدیریت

طرح درس کاربرد کامپیوتر و اینترنت در مدیریت

دانشجویان معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی و دولتی ورودی 87

دانشگاه امام صادق علیه السلام

با عرض تبریک صمیمانه شروع نیمسال تحصیلی، به همه دانشجویان عزیز و گرامی

در نیمسال تحصیلی جاری، در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده مدیریت، درس کاربرد اینترنت و کامپیوتر در مدیریت،برای دانشجویان ورودی 87 مدیریت گرایش‌های بازرگانی و دولتی تدریس می‌شود. تمرکز اصلی در کلاس، بر یادگیری چارچوب و الگوی شبکه‌ای زیر با استفاده از اینترنت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد

فصل چهارم: ترکیب و جستجوی واژگان پژوهش با استفاده از عملگرهای بولی و اقترانی

مأخذ مورد مطالعه

فصل چهارم کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت با عنوان:

ترکیب و جستوجوی واژگان پژوهش

الگوی شبکه‌ای پژوهش در اینترنت عملگرها و ترکیب واژگان پژوهش

 

ره‌آوردها و اهداف یادگیری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا بنی‌اسد