باسمه تعالی 

طرح درس سیستم های اطلاعات مدیریت و فناوری اطلاعات

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی 89 ( سال 1393)

تذکر: این طرح درس با بروز رسانی و منابع جدید در سال 1394 نیمسال اول تحصیلی برای دانشجویان زیر ارائه حواهد شد:

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی 90

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت دولتی و سیاستگذاری ورودی 90

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت صنعتی ورودی 90

در این طرح درس منابع زیر جهت استفاده دانشجویان گرامی که در مقاطع و کلاسهای مختلف تدریس شده است بارگذاری خواهد شد تا به فراخور نیاز بتوانند منابع مورد نیاز خود را دریافت کنند:

1- مدیریت فناوری اطلاعات

2- سیستم های اطلاعات مدیریت

3- مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

4- تجارت الکترونیک و کسب و کار اینترنتی

مقدمه:

در عصر اطلاعات، بدون دانش درباره فناوری اطلاعات و  سیستم های اطلاعاتی اداره سازمان ها، صنایع و سیاستگذاری در سطوح کلان ممکن نیست. این مهم برای دانشجویان مدیریت که با سازما ن ها و صنایع و کسب و کارها بطور مداوم در ارتباط هستند بیشتر  جلوه گر است. در هر صورت اکثر صنایعی که در وضعیت کنونی خلق شده و آینده جهان را می سازند مرتبط با عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. اینترنت بستری بسیار مناسب برای خلق صنایع جدید است. 

اهداف درس:

- شناخت مفاهیم سیستم های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات ( سامفا) 

- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها

- عصر رایانش ابری و کاربردهای اینترنت در کسب و کار 

فهرست منابع و مآخذ مهم :

منابع مدیریت فناوری اطلاعات:

 

1. Brown, Carol V. (2012): Managing information technology. 7th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.

دریافت متن کامل کتاب
حجم: 8.98 مگابایت

2. Reynolds, George Walter (2010): Information technology for managers. Boston, MA: Course Technology, Cengage Learning.

دریافت متن کامل کتاب
حجم: 8.11 مگابایت

3. Luftman, Jerry N.; Bullen, Christine V. (2004): Managing the information technology resource. Leadership in the information age. Upper Saddle River N.J.: Pearson Education.

4. Turban, Efraim; Volonino, Linda; Wood, Gregory R. (2013): Information technology for management. Advancing sustainable, profitable business growth. 9th edition.

منابع استراتژی های فناوری اطلاعات:

1. McKeen, James D.; Smith, Heather A. (2015): IT strategy. Issues and practices. Third edition.

2. Applegate, Lynda M.; Austin, Robert D.; Soule, Deborah L. (2009): Corporate information strategy and management. Text and cases. International ed., 8th ed. London: McGraw-Hill.

3. 

منابع سیستم های اطلاعات

در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت کتابهای مختلفی برای منبع درسی دانشگاههای دنیا انتخاب شده است. در این دوره آموزشی مهمترین کتابهایی که مأخذ اصلی محسوب می شوند عبارت است از:

Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. (2013): Essentials of management information systems. 10th ed. Boston: Pearson.

 دریافت
حجم: 11.4 مگابایت

Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. (2012): Management information systems. Managing the digital firm. 12th ed. Boston: Prentice Hall.

دریافت
حجم: 22.5 مگابایت

سایر منابع فناوری اطلاعات

1. Mori, Kinji: Concept-oriented research and development in information technology (Wiley series in systems engineering and management).

طرح درس های مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در دانشگاههای معتبر (‌مقطع کارشناسی و ارشد)

ISMT E-100 Information Systems Management (Harvard)

با محوریت منبع زیر:

Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (6th Edition)

Information Systems Organizations (FOX School of Business)

با محوریت منبع زیر:

Informtion System Today