طرح درس کاربرد اینترنت و رایانه در پژوهش‌های فرهنگ و ارتباطات

دانشجویان معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات ورودی 92

دانشجویان معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات ورودی 93

دانشگاه امام صادق علیه السلام

با عرض تبریک صمیمانه شروع نیمسال تحصیلی، به همه دانشجویان عزیز و گرامی

در نیمسال تحصیلی جاری، در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، درس کاربرد اینترنت و رایانه،برای دانشجویان ورودی 92 ارائه می‌شود. در این دوره آموزشی سعی می‌شود که سطح کاربردی از سطوح سه گانه (‌کاربرد-راهبرد-سیاست) اینترنت تحلیل و بررسی شود.

منبع درس: کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت

کتاب فوق 30 درصد از طرح درس را پوشش می دهد و 70 درصد آن همراه با مثال های کاربردی برای رشته فرهنگ و ارتباطات از طریق منابع موجود در اینترنت پیگیری می‌شود.

به منظور انجام یک جستجوی نظام مند در اینترنت الگوی زیر مبنای پژوهش در منابع اینترنت است.